Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
                    

   MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 60/2008

cu privire la modificarea şi completarea contractului de asociere anexă la HCL nr. 7/2008 cu privire la aprobarea asocierii  între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L.

    Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 9713/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18 /1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi competările ulterioare ;
    Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

    ART.1.  – (1)  Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului proprietate de stat, cu drept de administrare Biroul Executiv al Consiliului Popular al Oraşului Sfântu Gheorghe înscris în Carte funciară nr. 4315 nr. top 1952/29/4/7/1/1 în suprafaţă totală de 109 mp.
    ART. 2. – (1) Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de asociere, anexă la HCL nr.7/2008 cu privire la aprobarea asocierii între Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe Str. Dako nr.2 după cum urmează :
I. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
“Art. 5. Imobilul în cauză este cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe, fiind înscris în CF nr. 20818 Sf. Gheorghe, sub nr. top. 1971/1/1/3/1/1 (nr.Cad.737) – 661 mp, nr. top. 1971/1/1/3/2/1( nr.Cad.738)  – 99 mp, respectiv suprafaţa de teren, proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe  înscris în CF 4315 sub nr.top.1952/29/4/7/1/1 – 109 mp în suprafaţă totală de 869 mp, fiind liber de orice sarcini.”
II. Articolul 8 va avea următorul cuprins
 “Art.8. Pentru a realiza obiectul de activitate al asocierii fiecare asociat contribuie cu aport social în natură sau în numerar, după cum urmează:
1.    Asociatul Prim aduce ca aport în natură:
-    Terenul în suprafaţă de 760 mp, identificat la art. 5 din prezentul contract  în valoare de  98 200 lei ( 29 700 EURO) respectiv terenul în suprafaţă de 109 mp în valoare de 17 700 lei( 4 700 EURO) în total 115 900 lei (34 400 EURO), evaluate conform raporturilor de evaluare  ce fac parte integrantă acestui act; asupra imobilului adus ca aport asociaţia dobândeşte doar dreptul de folosinţă temporară, imobilul rămânând pe tot parcursul valabilităţii contractului şi după încetarea acestuia în proprietatea Asociatului Prim. Pe durata valabilităţii contractului de asociere Asociatul Secund dobândeşte drept de superficie, acest drept stingându-se de drept odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentelor la cumpărători.
2. Asociatul Secund aduce ca aport investiţional:
-    Estimativ suma de 893 048,7 Euro necesară finanţării şi executării lucrărilor de construire al imobilelor prevăzute la art. 5 din prezentul contract, conform Devizului estimativ semnat de părţile contractante, ce face parte integrantă din prezentul act;
-    Asociatul Secund dobândeşte, cu titlu de construire, drept de proprietate asupra construcţiilor realizate conform art. 4.”
 III. Articolul  10 va avea următorul cuprins
“Art.10. Asociaţia va fi supravegheată de Comisia de supraveghere formată din 5 membri, 1 membru numit prin dispoziţia Primarului şi un membru  ales de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe din partea Asociatului Prim, 2 membrii numiţi din partea Asociatului Secund şi 1 membru numit anual, prin rotaţie de către părţile contractante, după cum urmează:
-    din partea Asociatului Prim: d-nul/ d-na Tanko Paraschiva consilier local numit prin HCL 7/2008 persoană numită prin dispoziţia Primarului Muniipiului Sfântu Gheorghe
-    o persoană numită prin dispoziţia Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe
-    din partea Asociatului Secund ________, numiţi de adunerare generala a asociatilor S.C. ____________ S.R.L. 
-    membrul numit prin rotaţie în primul an este din partea Asociatului Secund: d-nul/ d-na _____________________________, numit de adunarea genarală a asociaţilor
Din  rândul lor, membrii comisiei  vor alege cu votul majorităţii un preşedinte al Comisiei “
IV. Articolul 15 litera f ) va avea următorul cuprins
“f) să transmită dreptul de proprietate (cotele părţi) asupra terenului aferent construcţiilor, în condiţiile legii, prin act autentic, concomitent cu dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor de către cumpărători: Transferul dreptului de proprietate asupra terenului se va face la preţul pieţei la data valorificării acestuia, conform unui raport de evaluare, ordonatorul evaluării fiind Asociatul Prim”
V. Articolul16 litera j) va avea următorul cuprins
“j) să asigure contabilizarea separată a activităţilor întreprinse prin angajare de personal specializat ori pe cale contractuală, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, prezentând Consiliului semestrial actele de contabilitate. Totodată, actele de contabilitate vor fi puse la dispoziţia biroului  de contabilitate din cadrul Asociatului prim, acesta exercitând dreptul de control financiar-contabil asupra acestora.”
    ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
           Pârvan Rodica                                                                              SECRETAR
                                                                                                           Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină