Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 59/2008

privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii disponibile, situate în demisolul clădirii Bazei de Inot şi Recreere
   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9724/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera c şi alin. (5) lit. a, respectiv, art.123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. b şi art.123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. –(1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii disponibile – situate în demisolul clădirii Bazei de Înot şi Recreere, proprietate publică al Municipiului Sfântu Gheorghe, administrat de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin “compartiment funcţional II/A”, nr.top.nou 1646/1/1/II – 1646/2/1/II – 1648/1/1/II – 1650/4/II – 1651/2/1/II, aflat pe str. Lunca Oltului, f.n., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
     (2) Spaţiile oferite spre închiriere sunt: 78 mp suprafaţă utilă de utilizare exclusivă; spaţii aferente de utilizare comună: 25 mp coridoare, precum si 9,4 mp grup sanitar.
    ART. 2. – Spaţiul de utilizare exclusivă este destinat implantării de activităţi de sport şi/sau de servicii compatibile cu profilul dominant al imobilului;
    ART. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate, anexa nr. 2; Caietul de sarcini, anexa nr. 3 şi Regulamentul licitaţiei publice deschise, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă;
    ART. 4. – Componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor se stabileşte printr-o dispoziţie a Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe;
    ART. 5. – Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la 100 lei;
    ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Direcţiei Finanţe Publice Municipale, precum şi Biroului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008.
       


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
            Pârvan Rodica                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár TündeAnexa nr. 2 la H.C.L.M. nr. 59/2008


Anexa nr. 3 la H.C.L.M. nr. 59/2008


Anexe nr. 1, 2, 3 la Regulament


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină