Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 57/2008

privind vânzarea directă a unui teren aferent construcţiei situate pe str. Táncsics Mihály nr. 4

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9128/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. EC 1197/2007 a numitei Dragomir Iuliana-Gabriela;
    Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1776/2007, elaborat de evaluatorii Mikó László şi Mikó Zsuzsanna;
    În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă întabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat pe str. Táncsics Mihály nr. 4, evidenţiat în C.F. nr. 309 Simeria cu nr. top 102/1/b/8/1, în suprafaţă de 1421 mp.
    ART. 2. – Se aprobă dezlipirea terenului descris la art. 1, potrivit documentaţiei cadastrale de dezlipire elaborată de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, după cum urmează:
-    parcela nr. 1 cu nr. top. nou 102/1/b/8/1/1, nr. cad. 9703 cu 1224 mp, cu situaţia C.F. neschimbată;
-    parcela nr. 2 cu nr. top. nou 102/1/b/8/1/2, nr. cad. 9704 cu 197 mp, cu destinaţia curte.
    ART. 3. – Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. top 102/1/b/8/1/2, nr. cad. 9704 cu 197 mp, situat pe str. Táncsics Mihály nr. 4, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, aferent casei de locuit cu 1 apartament, înscris în C.F. nr. 3919 Simeria cu nr. top 102/1/b/3 cu 96 mp, proprietatea tabulară a numitei Dragomir Iuliana-Gabriela. 
    ART. 4. – (1) Preţul de vânzare al terenului este echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 4.050 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1776/2007.
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
    ART. 5. – În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri proprietarul construcţiei va fi notificat asupra intenţiei de vânzare a terenului descris la art. 1.
    ART. 6. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
           Pârvan Rodica                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină