Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 56/2008

privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal – Zonă de servicii şi industrie – Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR.5212/ 20.02.2008 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere cererea nr. 5221/2008 al numiţilor : Fenya Attila, Vargyasi Géza, Józsa Sandor-Szabolcs  şi  S.C. Hunis Trade S.R.L.
    Având în vedere Avizul Unic nr. 377/24.08.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
    În baza prevederilor art. 45, 47 şi 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Zonă de servicii şi industrie - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna” în baza Proiectului nr. 438/2007 elaborat de S.C. AMBIENT S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru introducerea în intravilan a următoarelor terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe DN. 12: C.F. nr. 21.102/B  Sfântu Gheorghe  sub nr. cad. 9082 pentru o suprafaţă de 3612 mp din 11.400 mp,  C.F. nr. 20.951 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9004 pentru o suprafaţă de 1827 mp din 5900 mp,  C.F. nr. 20.950 Sfântu Gheorghe nr. cad. 9003 pentru o suprafaţă de  836 mp din 2950 mp şi  C.F. nr. 21.033 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9050 cu 2.850 mp, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
              Pârvan Rodica                                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină