Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 55/2008

privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4518/14.02.2008 al Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină al Consiliului Local Municipal;
    Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2008, conform menajamentelor silvice în vigoare elaborat de Ocolul Silvic Privat HATOD;
    Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor MURGO;
    Având în vedere prevederile H.G. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă, pe anul 2008, exploatarea a 5000 mc masă lemnoasă din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
    ART. 2. – Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1.    Masă lemnoasă pe picior vândută prin licitaţie agenţilor economici: 2.400 mc;
2.    Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 2.600 mc, din care:
- 400 mc lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public;
- 200 mc pentru diferite nevoi proprii;
- 2.100 mc destinaţi pentru vânzare către populaţie;
    ART. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor MURGO, prin Ocolul Silvic Privat HATOD, în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
    ART. 4. – Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru lemnul rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 5.  – Se aproba  lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART. 6. – (1) Din comisiile de preselecţie, respectiv din comisiile de licitaţie organizate în condiţiile legii, va face parte dl. consilier Rápolti István, în calitate de reprezentant al Consiliului Local şi împuternicitul primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Locul, data şi ora începerii licitaţiilor se va stabili de către organizator.
   ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei Hotărâri se incredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                 Pârvan Rodica                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină