Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 54/2008

 privind iniţierea procedurii de contractare a unui împrumut  bancar


    Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9698/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 110 alin. (1) lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie “Servicii de acordare de credit” nr. 9722/2008;
    Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 19/2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 2008;
    În baza prevederilor art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. b şi  alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea, prin aplicarea procedurii negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a unui împrumut bancar în valoare de 2.500.000 lei pentru modernizarea infrastructurii stradale din municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din creditul bancar sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 19/2008.
    ART. 2. – (1) Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind documentaţia descriptivă, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală:
1.    D-na Sztakics Éva Judit, viceprimar, preşedinte;
2.    D-naTankó Paraschiva, consilier local, membru;
3.    D-na Józsa Emese, director executiv, Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, membru;
4.    Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Achiziţii, membru;
5.    Dl. Hengán Hajnal, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic, membru.
Membru supleant: - Ördög Lajos, consilier municipal.   
    ART. 4. – Comisia constituită prin art. 2 va supune spre aprobare plenului consiliului local rezultatul negocierilor, în condiţiile reglementărilor legale în materie.


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
               Pârvan Rodica                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină