Duminică, 22. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTARÂREA NR. 53/2008

cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada "Zilelor Sfântu Gheorghe 2008"


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9868/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                       
HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se stabilesc taxele speciale, pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia târgului din cadrul sărbătorilor "Zilele Sfântu Gheorghe 2008" (1-4 mai 2008), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Târgul “Zilelor Sfântu Gheorghe 2008” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
    ART. 3. - Dreptul de ocupare a domeniului public se dobândeşte în baza licitaţiei organizată în condiţiile legii, conform regulamentelor de licitaţie, anexele nr. 3 A, 3 B şi nr. 4 A-C la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
    ART. 4.- Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilită la art. 1 se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 5.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008.

        

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ   
                   Pârvan Rodica                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde


Anexe la H.C.L. nr. 53/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină