Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 52/2008

privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9893/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
   Având în vedere adresa  nr. 3812/2008 a S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
   Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 261 din Ordinul nr. 88/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
    În baza prevederilor Ordinului nr. 89/2007 al preşedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
    Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, conform cu anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2.-  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă.
ART. 3.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008


                  
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                     Pârvan Rodica                                                                                      SECRETAR                                                  
                                                                                                                              Kulcsár Tünde


Regulamentul


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină