Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 46/2008

privind modificarea şi completarea hotărârii HCL nr. 11/2008 cu privire  la aprobarea tarifelor de salubrizare şi dezăpezire


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 811/25.02.2008 înaintat de directorul general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10379/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza art. 6 lit. k, art. 26 alin. (4) din Legea 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor Ordinului  preşedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 11/2008 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire după cum urmează:
I. – Anexa nr. 1, Salubrizare menajeră, pct. 12 va avea următorul cuprins: „Pct. 12. – Colectare şi transport deşeuri voluminoase, din demolări sau din spaţiu verde, suplimentar , de la blocuri, case sau agenţi economici”.
II. – La  anexa nr. 1, Salubrizare menajeră, după pct. 12 se introduce pct. 13 cu următorul conţinut:

Tarife aprobate prin HCL nr. 36/2007 modificată prin HCL nr. 57/2007    Tarif valabil cu
01.01.2008    Procentaj de
majorare
13    Saci cu valoare achitată anterior, pentru colectare deşeuri suplimentare    mc        3,5 lei/buc.   

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                Pârvan Rodica                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină