Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


 

HOTĂRÂREA NR. 45/2008

privind iniţierea procedurii de privatizare a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Referatul nr. 9975/2008 al S.C. TEGA  S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9976/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 17 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 43 alin. (2) lit. B/a din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 

HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.- Se aprobă  iniţierea procedurii de privatizare a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
    ART. 2. – Se aprobă constituirea comisiei de propuneri pentru determinarea metodei de privatizare al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:
1.    dl. Tóth Birtan Csaba, director general S.C. TEGA S.A., preşedinte;
2.    dl. Kató Béla, consilier local;
3.    d-na Tankó Piroska, consilier local;
4.    dl. Ördög Lajos, consilier local;
5.    d-na Baki Éva, inspector în cadrul Biroului de Proiecte şi Achiziţii Publice;
    ART. 3. – Comisia constituită prin art. 2, la prima şedinţă ordinară a consiliului local va prezenta o propunere privind metoda adecvată de privatizare a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, care se va derula potrivit calendarului, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

    Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008
   

   
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                     Pârvan Rodica                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde


Anexă la HCL. nr. 45/2008
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină