Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 43/2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2008


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9035/2007 al Serviciului Economic din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul nr. 2094/26.02.2008 al Comisiei de dialog social de pe lângă Instituţia Prefectului judeţului Covasna;
    În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 3  din OUG nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

    ART. 1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2.- Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al  S.C. TEGA S.A.  Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 27 martie 2008                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                        Pârvan Rodica                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină