Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna    HOTĂRÂREA NR. 38/2008

cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului
Sfântu Gheorghe  pe anul 2007    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 9452/2007 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
    În baza prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


    ART. 1.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2007, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2.- Se aprobă cheltuielile suportate din bugetul local pentru delegaţiile efectuate în străinătate în anul 2007, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2008
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                    Pârvan Rodica                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină