Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

   
HOTĂRÂREA NR. 33/2008

privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare din Municipiul Sfântu Gheorghe şi al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară
din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2008

        
    Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1344/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului SfântuGheorghe;
    Considerând prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale;
    Considerând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare  de utilităţi publice;  
    Având în vedere referatul nr. IN 8379/2007 înaintat de D-na secretar Kulcsár Tünde;
    Luând în considerare referatul nr. 1402/2008, întocmit de D-na Birtalan Erzsébet-Csilla, Arhitect Şef;
    Considerând referatul nr. IN 6607/2007 înaintat de Şeful Biroului de Gospodărire Comunală;
    Luând în considerare referatul nr. 1843/2008, întocmit de Şeful Serviciului Patrimoniu Propriu;
    Considerând referatele nr. 1066/1/2008 şi nr. 1066/2//2008, înaintate de Poliţia Comunitară;
    Considerând referatul nr. 1064/2008 înaintat de Direcţia de Asistenţă Comunitară;
    Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 1421364/2008, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe şi al Direcţiei de Asistenţă    Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2008;
    Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;
   În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi ale alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
   În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
                                        
HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă organigrama şi statele de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe şi al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2008, potrivit anexelor nr. 1- 6 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statele de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2008


                                                                                            
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ       
                   Ördög Lajos                                              
                                                                                                                                 SECRETAR
                                      
                                                                                                                               Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină