Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


   
            HOTĂRÂREA NR. 32/2008
   
privind instituirea taxei speciale pentru utilizarea sălii de sport proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe
 

    Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. DF 5903/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
    Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi d, alin. (4) lit. c, respective alin. (6) lit. a pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. c şi al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se instituie taxa specială pentru utilizarea sălii de sport, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă cuantumul taxei speciale pentru utilizarea sălii de sport, în valoare de 100 lei/oră.
ART. 3. -  Se aprobă Regulamentul privind perceperea taxei speciale pentru utilizarea sălii de sport, proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Baza Sportivă Municipală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.    Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2008
   

    

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                 Ördög Lajos                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32/2008
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină