Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

   
            HOTĂRÂREA NR. 31/2008

privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S.C. Gospodărire Comunală S.A.
Sfântu Gheorghe,Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr.  5838/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere adresa nr. 2582/2008 înaintată de S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe
     Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 9 din Contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărire Comunală S.A Sfântu Gheorghe.;   
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi d, alin (5) lit. a, alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 1/09.04.1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, şi S.C. Gospodărire Comunală S.A, pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actului adiţional nr. 1/2008, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Gospodărire Comunală S.A.


Sfîntu Gheorghe, la 28 februarie 2008 


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                Ördög Lajos                                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină