Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

   
    HOTĂRÂREA NR. 27/2008

privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2008


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. SO 556/2008 al Biroului Contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară anul 2008, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Centrul Social de Urgenţă a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2008, conform anexei 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2008
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                   Ördög Lajos                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină