Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna

   

    HOTĂRÂREA NR. 20/2008

privind aprobarea încheierii unui protocol de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, S.C. MÓRAKERT S.R.L., WBF/GTZ România – Program de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în vederea înfiinţării unui Parc Agroindustrial în municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Ascultând Expunerea de motive nr. 4745/2008 al primarului municipiului, dl Albert Álmos;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4671/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2008, respectiv declaraţiile de intenţie ale S.C. Mórakert S.R.L. cu sediul în mun. Oradea, jud. Bihor; Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România cu sediul în mun. Bucureşti şi WBF/GTZ GmbH România – Program de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă cu sediul în mun. Bucureşti ;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e respectiv alin. (7) lit. a şi lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă încheierea unui Protocol de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, S.C. MÓRAKERT S.R.L., WBF/GTZ România – Programul de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PUND) în vederea înfiinţării unui Parc agroindustrial în municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Protocolului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea Protocolului de parteneriat se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 februarie 2008.                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                       Ördög    Lajos                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină