Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 16/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi a H.C.L. nr. 138/2002 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a Bazei de Înot şi Recreere


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 2709/2008 al Directorului Bazei de Înot şi Recreere Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere H.C.L. nr. 138/2002 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a Bazei de Înot şi Recreere;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Capitolului 6.15. „Baza de Înot şi Recreere“ din Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 12/2006, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a Bazei de Înot şi Recreere din municipiul Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 138/2002, după cum urmează:
I. expresia de “şef secţie” din cuprinsul Regulamentului se înlocuieşte cu expresia “directorul Bazei de Înot şi Recreere”;
II. primul alineat al literei B, punctul 3 se modifică astfel:
“ Orarul de lucru este stabilit în cadrul dispoziţiilor legale de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe adus la cunoştinţa salariaţilor, după cum urmează: salariaţii care lucrează în schimburi au următorul program: schimbul I. 7-15 h, schimbul II. 15-23 h”;
III. alineatul ultim de la litera D al punctului 3 din Regulament se elimină;
IV. litera E al punctului 3 din Regulament „Accesul delegaţilor în unitate”, va avea următorul cuprins: „Accesul delegaţilor se face pe bază de delegaţie”;
V. punctul 4 lit E „Alertă în caz de pericol” se modifică şi va avea următorul cuprins: „ În caz de pericol se va suna la 112”.
   ART. 3. – Cu data intrării în vigoare se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazei de Înot şi Recreere, aprobat prin H.C.L. nr. 138/2002.
   ART. 4. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează directorului Bazei de Înot şi Recreere Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                  Latzin Gábor                                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 16/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină