Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 15/2008


privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 2844/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselorşi serviciilor de piaţă, republicată;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselorşi serviciilor de piaţă, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


 

HOTĂRĂŞTE
 

 

ART. 1. – Se aprobă Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Până  la data de 30 iunie 2008 comercianţii care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, sunt obligaţi să solicite autorizarea exerciţiilor comerciale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008.             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                     Latzin Gábor                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde

R E G U L A M E N T - privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe

Anexa - CERERE - pentru vizarea, modificarea, competarea sau anularea autorizaţiilor de funcţionare emise în baza HCL nr. 15/2008

Anexa - CERERE - pentru activităţi de alimentaţie publică

Anexa - CERERE - pentru activităţi de comerţ şi prestări servicii

 

(ABROGATĂ PRIN HCL 87/2017)
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină