Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna
HOTĂRÂREA NR. 14/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 referitor la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă, modificată prin H.C.L. nr. 106/2007Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 2020/2007 al Compartimentului Studii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 71 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


     ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 185/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă, aşa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 106/2007, după cum urmează:
I. La articolul 1 doamna consilier juridic Bodola Mirabella, membru în comisia de evaluare, se va schimba cu doamna consilier juridic Kulpinski Judith, iar membrii de rezervă ai comisiei se completează cu doamna Hengán Hajnal, consilier juridic.
II. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:
„Art. 11 . - Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va nominaliza prin dispoziţie persoanele responsabile cu evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care nu fac parte din categoria celor cu complexitate redusă.”
    ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei constituite potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                    Latzin Gábor                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină