Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


 HOTĂRÂREA NR. 13/2008

privind desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 2039/2007 al Compartimentului Studii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
   Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


      ART. 1. – (1) Se aprobă desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: - Dl. Sztakics István, inspector în cadrul Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură;
Membrii:   - Dl. Biró László, Şef Birou Gospodărire Comunală;
         - D-na Bajzáth Éva, inspector în cadrul Compartimentului de Autorizare a Construcţiilor şi Proiectare;
          - Dl. Szép Miklós, consilier în cadrul Compartimentului Financiar, Operativ;
         - Dl. Szabó Béla, consilier în cadrul Compartimentului Studii şi Achiziţii Publice.

 (2) Se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe în vederea numirii unor experţi externi după necesităţi, la propunerea preşedintelui colectivului de coordonare şi supervizare.
    ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei constituite potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                              Latzin Gábor                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină