Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


  HOTĂRÂREA NR. 12/2008


privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în incinta Fermei agricole Câmpul Frumos”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2165/2008 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
   Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în incinta Fermei agricole Câmpul Frumos”, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei este                1.232.849 lei/352.817 euro cu TVA
Din care C+M                               981.876 lei/280.993 euro cu TVA
Defalcarea pe capitole şi cheltuieli:
Cap.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                                  0
Cap.2. Cheltuieli pentru utilităţi necesare obiectivului                                      0
Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                          83.936/52.553 lei/euro
Cap.4. Cheltuieli pentru investiţia de bază                   965.864/275.962 lei/euro
Cap.5. Alte cheltuieli                                    83.049/23.727 lei/euro
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008.
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                       Latzin Gábor                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină