Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 11/2008

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Cererea şi Memoriul tehnico-economic nr. 319/22.01.2008 al directorului general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2736/2008 al Serviciului Economic, Studii şi programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. k şi art. 26 lin. (2) lit. a şi alin. (4) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A.
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Cu data de 01.01.2008 se aprobă tarifele la serviciul de salubrizare şi deszăpezire prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în baza Contractului de concesiune  nr. 4381/1998, potrivit celor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cantitatea anuală de deşeuri menajere transportată, luată în calcul la factură este de 1,2 m3 , însemnând 0,1 m3 lunar în cazul persoanelor fizice.
ART. 3. – În cazul familiilor compuse din mai mult de 4 membri, cantitatea de deşeuri menajere, transportată, facturată lunar este de 0,4 m3.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                    Latzin Gábor                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 11/2008<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină