Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 9/2008

privind prelungirea şi modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 316/22.01.2008 înaintat de directorul general al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2483/2008 al Serviciului Economic, Studii şi programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 7 din Contractul de concesiune  nr. 4380/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A.
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) a, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă prelungirea şi modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea locurilor publice de desfacere, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, şi S.C. TEGA S.A., pe de altă parte, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2008, anexă la prezenta Hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
               Latzin Gábor                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. Sfântu Gheorghe Nr. 9 /2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină