Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 8/2008

      privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestora din  funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere adresa nr. 2529/2008 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr.  2664/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Contractul de concesiune nr. 4380/1998 şi Contractul de concesiune nr. 4381/1998, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art.1, 2 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
    Având în vedere prevederile Cap.V art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale – republicate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a pct.III din Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe a unor mijloace fixe concesionate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractele de concesiune nr. 4380/1998 şi nr. 4381/1998, pentru scoaterea acestora din funcţiune, în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz, în conformitate cu anexele nr. 1 – 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. -  Se modifică în mod corespunzător Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public concesionate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 1/1998.
ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
               Latzin Gábor                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                              Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1 la HCL nr. 8/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină