Luni, 17. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 7/2008

cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L.


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 8474/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere propunerea de asociere nr. IN 8114/2007 a S.C. Gregorius Vista S.R.L.;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Gregorius Vista S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Dakó, nr. 2.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Contractului de asociere.
    ART. 3. – Se numeşte în Comisia de supraveghere al asocierii d-na Tankó Paraschiva, consilier local.
    ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2008               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                       Latzin Gábor                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină