Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 4/2008

     privind aprobarea organigramelor şi a statelor de funcţii pentru personalul contractual
din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,
a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pe anul 2008
        
    Consiliul local al municipiului Sfântu-Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere raportul de specialitate nr. 1346/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Considerând referatul nr. 1059/2008 înaintat de Casa de Cultură Municipală;
Considerând adresa nr. 1060/2008 înaintată de Teatrul Tamási Áron;
Considerând adresa nr. 1062/2008 înaintată de Teatrul Andrei Mureşanu;
Considerând adresa nr. 1063/2008 înaintată de Ansamblul de Dansuri Háromszék;
Considerând referatul nr. 1064/2008 înaintat de Direcţia de Asistenţă Comunitară;
Considerând adresa nr. 1065/2008 înaintată de Căminul Zathureczky Berta;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru Învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi ale alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
                                        
HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă organigramele şi statele de funcţii pentru personalul contractual din cadrul unităţilor subordonate Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pe anul 2008, potrivit anexelor nr. 1- 11 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART. 2. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statele de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
    ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu-Gheorghe, la 31 ianuarie 2008


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ       
              Latzin Gábor                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                        Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5 la Hot.nr. 4/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină