Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna
HOTĂRÂREA NR. 3/2008

privind aprobarea devizului general recalculat la lucrarea de investiţii “Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Chilieni şi Coşeni - sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1817/2008 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa IN nr. 8569/2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;   
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă devizul general recalculat pentru lucrarea de investiţii „Alimentare cu apă potabilă a localităţilor Chilieni şi Coşeni - sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Conform Deviz general reactualizat ( valori cu TVA)
Valoarea totală                            1.129.371/322.678 lei/Euro
Din care C+M                               919.655/257.607 lei/Euro
Defalcarea pe capitole şi cheltuieli:
Cap.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                         31.063/8.875 lei/Euro
Cap.2. Cheltuieli pentru utilităţi necesare obiectivului                                   0lei
Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                            77.829/22.237 lei/Euro
Cap.4. Cheltuieli pentru investiţia de bază                      919.655/262.759 lei/Euro
Cap.5. Cheltuieli neprevăzute                                  77.024/22.007 lei/Euro
Ap. 6. Cheltuieli ptr. darea în exploatare                       23.800/6.800 lei/Euro
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2008.     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
               Kató Béla                                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină