Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 238/2007
cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe,
începând cu 1 ianuarie 2008

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere referatul nr. IN 8489/2007, înaintat de directorul Teatrului “Andrei Mureşanu”;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 8495/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, dezvoltare regională, turism, servicii publice, şi al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţie socială, relaţii cu cetăţenii a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi ale alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E

 

            ART. 1. - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 ianuarie 2008, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.

            ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul Financiar – Contabil – Resurse Umane din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu”.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007

                                                                                            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                   SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină