Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 236/2007
privind transmiterea din administrarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a echipamentelor şi a utilajelor funcţionale aferente centralei termice “Teatru”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere adresa nr. IN 8372/2007 al directorului general al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe privitoare la renunţarea la dreptul de administrare asupra echipamentelor şi utilajelor funcţionale aferente centralei termice “Teatru”;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1990/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 5 din H.C.L. nr. 89/2006 privind încetarea contractului de concesiune nr. IN 53778/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Termoprest S.R.L.;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

            ART. 1. – (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2008, echipamentele şi utilajele funcţionale aferente centralei termice “Teatru”, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, se transmit din administrarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

            (2) Inventarul cu echipamentele şi utilajele funcţionale aferente centralei termice Teatru este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. – Predarea-primirea echipamentelor şi a utilajelor funcţionale aferente centralei termice „Teatru” se va face de către o comisie numită de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 3. – Cu asigurarea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv conducerea teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                                 SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină