Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 234/2007
privind atribuirea de denumiri de străzi în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 2627/13.12.2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Procesul-verbal încheiat la data de 22 octombrie 2007, respectiv Procesul-verbal încheiat la data de 13 decembrie 2007, cu ocazia întrunirii Comisiei de specialitate de propunere a denumirii străzilor, pieţelor şi obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul nr. 1755/23.11.2007 al Comisiei judeţene de atribuiri de denumiri a judeţului Covasna, dat în condiţiile art. 3 alin. (1) şi art. 5 din O.G. nr. 63/2002; 

            În baza prevederilor art. 2 lit. d, art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri, pentru noile străzi ce s-au creat în urma materializării pe teren a Planurilor Urbanistice Zonale, astfel:

a) Strada „Kis szék”, -pentru prima stradă ce se deschide din str. Ţigaretei paralelă cu str. Energiei;

b) Strada “Bányai János”, pentru a doua stradă ce se deschide din str. Ţigaretei, paralelă cu str. Energiei;

c) Strada „Beke György”, pentru strada ce se deschide din str. Ţigaretei, spre partea vestică a străzii;

d) strada „Carmen Silva”, pentru noua stradă paralelă cu str. Koréh Endre;

e) strada „Bogáts Dénes”, pentru strada ce se desprinde din str. Bolyai János către strada Dozsa György, stradă pe care sunt construite blocuri de locuinţe;

f) strada ”Tanorkapu”, pentru strada paralelă în partea estică cu strada principală din Chilieni.

            ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărie Comunală, Serviciul Urbanism şi Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

           

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                                SECRETAR
                                                                                         Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină