Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 232/2007
privind aprobarea concesionării directe a unui teren situat pe str. Iosif Popoviciu nr. 2,
în vederea extinderii Penny Market

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere cererea nr. UR. 2670/2007 al S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 38-40, et. 1, sect. 2, ap. 1;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 2664 /2007 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 5064/07.09.2006 încheiat între  Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L.

Având în vedere Autorizaţia de Construire nr. 429/20.12.2006 emisă de primarul municipiului Sfântu Gheorghe la cererea S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L.;

În baza prevederilor art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Iosif Popoviciu nr. 2, înscris în CF nr. 17.392 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 1826/2/2 în suprafaţă totală de 2200 mp, pe două loturi conform planului de identificare şi dezmembrare executat de sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:

-         lotul nr.1 cu nr. top nou. 1826/2/2/1(nr.cad. 9614) în suprafaţă de 518 mp. având destinaţia de teren de construcţii;

-         lotul nr.2 cu nr. top nou. 1826/2/2/2 în suprafaţă de 1682 mp, având destinaţia teren de construcţii;

ART. 2. - Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 48 ani a lotului nr. 1 cu nr. top. 1826/2/2/1 (nr. cadastral 9614), în suprafaţă de 518 mp, în favoarea S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 38-40, et.1, sect.2, ap.1 în vederea extinderii suprafeţei de parcare pentru autoturisme care deserveşte complexul comercial de tip supermarket.

ART. 3. - Se stabileşte taxa de redevenţă la echivalentul în lei a sumei de 10,05 Euro mp/an, calculat în baza cursului oficial leu/euro la data încheierii contractului.     

ART. 4. - Se aprobă proiectul contractului de concesiune,anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 5. - Cu semnarea Contractului de concesiune se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism şi Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                 SECRETAR
                                                                           Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină