Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 230/2007
privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil, monument istoric, situat pe
str. Dózsa György, nr. 50

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1968/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1853/2007 elaborat de evaluatorii Mikó Zsuzsanna şi Mikó Vasile;

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) lit. a din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Având în vedere adresa nr. 834/28.11.2007 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Covasna, respectiv adresa nr. 10771/23.11.2007 al Consiliului Judeţean Covasna privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului “Casa Serestéj”, monument istoric;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/201 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului “casă de piatră cu gradină”, monument istoric CV-II-m-B-13293 “Casa Serestéj” domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, administrat de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, având suprafaţă de 137 mp, situat în Municipiului Sfântu Gheorghe, pe str. Dózsa György, nr. 50, identificat prin Cf. nr. 850 – Simeria, nr. top 28/1, nr. cad 658.

ART. 2. - Preţul de pornire a licitaţiei se stabileşte la suma de 11.990 lei, din care 11.490 lei pentru terenul în suprafaţă de 137 mp, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 1853/2007, elaborat de evaluatorii Mikó Zsuzsanna şi Mikó Vasile şi 500 lei reprezintă valoarea evaluată a clădirii.

ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini (anexa nr. 1) şi Regulamentul de desfăşurare a licitaţiei publice deschise (anexa nr. 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor se stabileşte prin dispoziţie de primar.

ART. 5. - Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la suma de 10 lei.

ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                   SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină