Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 228/2007
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 2010/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 227/2006 privind aprobarea documentaţiei de implementare privind raţionalizarea gestiunii unor servicii comunitare de utilităţi publice şi a administrării unor bunuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 7 şi art. 25 din Contractul de concesiune nr. 1/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. ”Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 8 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, respectiv prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. g, art. 29 alin. (2) lit. a şi alin. (5) coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi d, alin. (5) lit. a şi b, alin. (6) lit. a, pct. 17 şi 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2008 se modifică Contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional anexa nr.1, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;

            Art. 2. – Se aprobă organizarea şi desfăşurarea în regim de gestiune directă a următoarelor activităţi edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor din categoria serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe, preluate în condiţiile articolului 1:

-        administrarea cimitirului comun

-        administrarea, închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe;

-        întreţinerea şi exploatarea Ştrandului Municipal.

            Art. 3. – (1) Gestiunea directă a activităţilor preluate va fi asigurată prin Biroul Locativ şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Serviciului Economic, Studii şi Programe şi prin Baza de Înot şi Recreere, compartimentele de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

            (2) Sarcinile şi responsabilităţile ce le revin compartimentelor de specialitate cu privire la prestarea serviciilor publice şi la administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se vor cuprinde în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, ce se va înainta spre adoptare la prima şedinţă ordinară din luna ianuarie 2008 a Consiliului Local.

Art. 4. - Se aprobă tarifele aferente serviciilor prestate în cadrul cimitirului comun, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte inegrantă.

Art. 5. - Veniturile realizate din exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice preluate în condiţiile prezentei hotărâri constituie venit la bugetul local.

Art. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe, Biroul de Buget – Contabilitate şi Compartimentul Resurse Umane, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi conducerea S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 20 decembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                                    SECRETAR
                                                                               Kulcsár Tünde

Anexa la HCLM 228/2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină