Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 223/2007
privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi
Urmaşilor Eroilor Martiri

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN. 8203/2007 al Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa Asociaţiei Pentru Comunitate înregistrată sub nr. 2119/03.12.2007;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.- Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii nr. 4 pentru organizarea manifestărilorcu ocazia “Ziua Revoluţiei Române din decembrie 1989” şi pentru ajutorarea celor care au suferit în urma evenimentelor.

ART. 2. – Suma astfel aprobată se va suporta din bugetul local, Cap. 67.02 “Cultura”, subcap. 03.30 “Alte servicii culturale”, art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”.

ART. 3.- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Liceul Teoretic “Székely Mikó”.

 

Sfântu Gheorghe, la 14 decembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                           SECRETAR
                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină