Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR.  218/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea
„Extinderea Sediului Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 7960/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea „Extinderea Sediului Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

 

Conform Deviz general  ( valori cu TVA)

Valoarea totală                                                                                     5.347.421,342 lei

 Defalcarea pe capitole şi cheltuieli:

 Cap.1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                            81.000,00 lei

Cap.2. Cheltuieli pentru utilităţi necesare obiectivului                             49.860,00 lei

Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                          230.952,00 lei

Cap.4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, extind.primărie şi CT               3.741.377,04 lei

Cap.5. Cheltuieli neprevăzute                                                                     390.442,34 lei

Valoarea totală a investiţiei este 4.493.631,38 lei fără TVA.

Durata de realizare a investiţiei 2 ani

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                SECRETAR
                                                                  Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină