Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna
HOTĂRÂREA NR. 2/2008

privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Câmpul Frumos nr. 5, şi concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele în vederea exploatării acestora


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1367/2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere  avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei prntru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere obligaţiile de mediu din Programul de conformare anexa la Avizul de mediu nr.12/2007, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna;
     Având în vedere Documentaţia tehnică de dezmembrare în vederea concesionării unei suprafeţe de teren privind imobilul situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, executată de sing. Luffy Vilmos, înregistrată la O.C.P.I. Covasna cu nr.174/2008 ;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b, respectiv art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului intravilan, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Câmpul Frumos nr. 5, înscris în C.F. nr. 21.618 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 9395, compus din 26 grajduri, 7 fânare, 5 şoproane, cantină, carmangerie, lăptărie, brutărie, 2 silozuri, bazin de dejecţie, 11 magazii, 4 ateliere, 2 garaje, filtru sanitar, 2 staţii de deshidratare furaje, sere, birouri, şcoală, grădiniţă, 15 blocuri de locuinte si arabil, în suprafată de 359929 mp, după cum urmează:
- LOTUL 1 cu nr. cad. 9.643 în suprafaţă de 63.083 mp, arabil;
- LOTUL 2 cu nr. cad. 9.644 în suprafaţă de 15.227 mp, arabil, teren construcţii, carmangerie;
- LOTUL 3 cu nr. cad. 9.645 în suprafaţă de 12.538 mp, curţi, construcţii, cabină poartă, şopron, birouri, sere, cantină;
- LOTUL 4 cu nr. cad. 9.646 în suprafaţă de 39.000 mp, curţi, construcţii, 15 blocuri de locuinţe, 2 magazii, grădiniţă, şcoală, teren de fotbal;
- LOTUL 5 cu nr. cad. 9.647 în suprafaţă de 7.908 mp, curţi, construcţii, şopron metalic, atelier;
- LOTUL 6 cu nr cad 9648 în suprafaţă de 5083 mp, curti,constructii, centrala termică, şopron, face obiectul concesionării.
- LOTUL 7 cu nr. cad. 9.649 în suprafaţă de 2.584 mp, curţi, construcţii, brutărie;
- LOTUL 8 cu nr. cad. 9.650 în suprafaţă de 22.400 mp, arabil, curţi, construcţii, 3 magazii, atelier;
- LOTUL 9 cu nr. cad. 9.651 în suprafaţă de 8.415 mp, arabil, curţi, construcţii, 4 magazii;
- LOTUL 10 cu nr. cad. 9.652 în suprafaţă de 10.366 mp, arabil, curţi, construcţii, magazie;
- LOTUL 11 cu nr. cad. 9.653 în suprafaţă de 159.000 mp, curţi, construcţii, 26 grajduri, 7 fânare, 3 şoproane, lăptărie, 2 silozuri, bazin de dejecţie, magazie, 2 garaje, filtru sanitar, 2 staţii de deshidratare furaje;
- LOTUL 12 cu nr. cad. 9.654 în suprafaţă de 14.325 mp, drum de acces.
     ART. 2. – (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 2 cu nr. cad. 9.644 în suprafaţă de 15.227 mp, arabil, teren constructii, carmangerie, în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 3. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 5 cu nr. cad. 9.647 în suprafaţă de 7.908 mp, curţi, construcţii, şopron metalic, atelier, în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 4. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 6 cu nr. cad. 9.648 în suprafaţă de 5.083 mp, curti, constructii, centrala termică, şopron, în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 5. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 7 cu nr. cad. 9.649 în suprafaţă de 2.584 mp, curţi, construcţii, brutărie, în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 6. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 9 cu nr. cad. 9.651 în suprafaţă de 8.415 mp, arabil, curţi, construcţii, 4 magazii,  în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 7. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a lotului nr. 11 cu nr cad 9653 în suprafaţă de 159.000 mp, curţi, construcţii, 26 grajduri, 7 fânare, 3 şoproane, lăptărie, 2 silozuri, bazin de dejecţie, magazie, 2 garaje, filtru sanitar, 2 staţii de deshidratare furaje,  în vederea exploatării acestuia în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
(2) Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică deschisă, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
(3) Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma 500 lei.
    ART. 8. – Comisia de evaluare a ofertelor depuse în condiţiile prevăzute la art. 2-7, se va constitui prin dispoziţie de primar.
    ART. 9. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează, Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 21 ianuarie 2008

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                  Kató Béla                                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár TündeAnexa nr. 1/A  la H.C.L.M. nr. 2/2008


Anexa nr. 1/C la H.C.L.M. nr 2/2008


Anexa nr. 2/A la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 2/C la H.C.L.M. nr. 2/2008


Anexa nr. 3/A la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 3/C la H.C.L.M. nr. 2/2008


Anexa nr. 4/A la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 4/C la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 5/A la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 5/C la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 6/A  la H.C.L.M. nr. 2/2008

Anexa nr. 6/C la H.C.L.M. nr. 2/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină