Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 217/2007
privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Stadionului f.n., în vederea amplasării unui panou publicitar

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 7600/2007 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) lit. b şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004.

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art.13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c şi alin.(5) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă de 2,00 mp, situat pe str. Stadionului, în vederea implantării unui panou publicitar.

ART. 2. – Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexa nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

ART. 3. – Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

Preşedinte:   Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar,

Membrii:   - Bíró László, şef  Birou Gospodărire Comunală,

                  - Hengán Hajnal, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic,

Membru supleant: - Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii al Serviciului Economic, Studii şi Programe.                       

            ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a ofertelor depuse din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                             SECRETAR
                                                                                Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină