Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


 HOTĂRÂREA NR. 216/2007
privind  reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Piaţa Centrală Agroalimentară şi vînzarea directă a unei părţi de imobil către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna

 

            Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC   /2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comsiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cererea nr. IN 7800/21.11.2007 depusă de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna;

Având în vedere prevederile art. 5 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8 lit. a şi art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere şi Raportul de evaluare a imobilului nr. 94/2007 executat de evaluatorul ANEVAR Kovács Magdolna;

            În baza prevederilor art. 1 şi 2 alin. (1) al Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă dezlipirea imobilului – proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Piaţa Centrală Agroalimentară, înscris în CF nr. 20.617 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 601, nr. top. 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1 în suprafaţă totală de 7310 mp, pe patru parcele conform planului de identificare şi dezmembrare executat de sing. Luffy Vilmos, după cum urmează:

-         lotul nr. 1 cu nr. top nou. 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/1(nr. cad. 9536) în suprafaţă de 6722 mp. având destinaţia de teren de construcţii, wc public, spaţiu comercial cu suprafaţă construită de 158 mp, faţă de 250 mp cum figurează în C.F.;

-         lotul nr. 2 cu nr. top nou. 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/2(nr.cad. 9537) în suprafaţă de 138 mp, având destinaţia teren de construcţii;

-         lotul nr. 3 cu nr. top nou. 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/3 (nr.cad. 9538) în suprafaţă de 184 mp, având destinaţia teren de construcţii;

-         lotul nr. 4 cu nr. top nou. 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/4 (nr.cad. 9539) în suprafaţă de 266 mp, având destinaţia teren de construcţii;

ART. 2. - Pe terenul înscris în C.F. nr. 20.617 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 9537, nr top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/2, cu suprafaţa de 138 mp se va nota o construcţie din cărămidă şi beton armat compus din parter şi etaj cu suprafaţa construită de 109 mp.

ART. 3. - Construcţia notată prin art. 2 se va dezlipi pe două compartimente după cum urmează:

COMPARTIMENT nr. I. cu nr. cad._____, nr top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/3/I compus din 4 încăperi, grup sanitar, cu suprafaţa utilă de 60,20 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun 41,5 %;

COMPARTIMENT nr. II. cu nr. cad.___, nr. top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/3/II compus din 4 încăperi, antreu, casa scării, cu suprafaţa utilă de 84,95 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun 58,5 %;

- Părţile de uz comun sunt : terenul în suprafaţă de 138 mp, acoperişul, racordurile la utilităţi, reţelele electrice şi structura de rezistenţă.

ART. 4. - Pe terenul înscris în C.F. nr. 20.617 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 9538, nr top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/3, cu suprafaţa de 184 mp se va nota o construcţie (complex comercial piaţă) din cărămidă şi beton armat, compus din parter cu suprafaţa construită de 128 mp.

ART. 5. - Pe terenul înscris în C.F. nr. 20.617 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9539, nr top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/4, cu suprafaţa de 266 mp se va nota o construcţie (spaţiu comercial) din cărămidă şi beton armat compus din parter cu suprafaţa construită de 250 mp.

ART. 6. - Se aprobă vânzarea directă în favoarea Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna al imobilului “Compartiment nr. II” cu nr. cad. _______, nr top 1946/2/2/2/b/1/3/2/2/2/2/1/3/II compus din 4 încăperi, antreu, casa scării, cu suprafaţa utilă de 84,95 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun 58,5 %, în scopul asigurării desfăşurării activităţilor sanitar-veterinare.

ART. 7. – (1) Preţul de vânzare al imobilului este de 125.000  lei ( echivalent cu 34.510 EUR), valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 94/2007 elaborat de evaluatorul ANEVAR Kovács Magdolna,

(2) Preţul de vânzare se va plăti la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

ART. 8. – (1) Se mandatează primarul municipiului să reprezinte Consiliul Local în faţa notarului public cu ocazia încheierii actului de vânzare-cumpărare în formă autentică;

ART. 9. - Executarea prezentei hotarâri se încredinţează Serviciului Urbanism şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                                      SECRETAR      
                                                                                      Kulcsár Tünde   
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină