Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 215/2007
privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 1685/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Procesul verbal de predare - primire încheiat în data de 23.04.2007 de Comisia de inventariere a bunurilor imobile achiziţionate din patrimoniul S.C. “ZOOCOMP” S.A şi de S.C. ”ZOOCOMP” S.A., reprezentată  prin lichidator S.C. ”EURO CONSULTING GROUP” S.R.L. Miercurea-Ciuc, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. EC 611/2007;    

Având în vedere obligaţiile de mediu instituite de Agenţia pentru Protecţia Mediului jud. Covasna prin poziţiile 3 şi 4 din Programul de conformare, parte din Avizul de Mediu nr. 12/2007.

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4), art. 7 lit. b şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a reţelei de apă şi de canalizare situată în str. Câmpul Frumos nr. 5, conform celor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art. 2. - Se aprobă Actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C.“Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            Art. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Biroului de Buget – Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi conducerea S.C.“Gospodărie Comunală”S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                            SECRETAR
                                                                             Kulcsár Tünde

Anexa la HCLM 215/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină