Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

                     HOTĂRÂREA NR. 210/2007
privind finanţarea unei clase cu profil „asistent medical de farmacie” în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare
Sfântu Gheorghe           

 

             Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 7833/2007 al Biroului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport, precum şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 4032/2007 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2007-2008 în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe pentru profilul “asistent medical de farmacie” cu finanţare din bugetul local;

            În baza prevederilor art. 51 alin. (6) din O.U.G. nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 bugetului de stat pe anul 2007 şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se constată înfiinţarea în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe a unei clase cu profilul “asistent medical de farmacie”, cu finanţare din bugetul local pe anul şcolar 2007-2008.

            ART. 2. – Se aprobă bugetul Şcolii Postliceale Sanitare cu finanţare din bugetul local pe anul 2007, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul Contabilitate din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                 SECRETAR
                                                                   Kulcsár Tünde           
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină