Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 209/2007
privind modificarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”
pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN. 7784/2007 al Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1, respectiv alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.- Se aprobă modificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” pe anul 2007, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Contabilitate din cadrul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Keresztély Irma                                                   SECRETAR
                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină