Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  176/2020

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe,

Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe și Direcţia de Asistenţă Socială

Sfântu Gheorghe pentru obținerea unei finanțări în cadrul “Programului pilot de stimulare a participării la educație a

copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” cod MySMIS 137782Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2683/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecția socială și culte, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate cod MySMIS 137782, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. f, alin. (7) lit. p și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe (Lider de parteneriat - Partener 1), Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe (Partener 2) și Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe (Partener 3), pentru obținerea unei finanțări  în cadrul “Programului pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate“ cod MySMIS 137782 din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formală, nonformală și informală pentru reintegrarea în educație și formare.
ART. 2. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe în cuantum de 95.396,56 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului.
ART. 3. – Se aprobă proiectul acordului de parteneriat potrivit anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                          Jánó Mihail                                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină