Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTÃRÂREA NR  175/2020

privind acordarea de cărți/cataloage instituțiilor de învățământ preuniversitar
 de stat în vederea premierii elevilor cu rezultate deosebiteConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31985/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 31273/17.06.2020 a Colegiului Național ”Mihai Viteazul”, nr. 30622/15.06.2020 a Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, nr. 30834/15.06.2020 a Colegiului Național ”Székely Mikó”, nr. 30835/15.06.2020 a Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar”, nr. 30584/12.06.2020 a Liceului Teologic Reformat, nr. 30587/12.06.2020 a Liceului Economic ”Berde Áron”, nr. 30515/12.06.2020 a Liceului de Arte ”Plugor Sándor”, nr. 30023/10.06.2020 a Liceului Teoretic ”Mikes Kelemen”, instituții de învățământ;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 92 și art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (7) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă acordarea de cărți/cataloage de artă instituțiilor de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe Colegiul Național ”Mihai Viteazul”; Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”; Colegiul Național ”Székely Mikó”; Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar”; Liceul Teologic Reformat; Liceul Economic ”Berde Áron”; Liceul de Arte ”Plugor Sándor”; Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen”, în vederea premierii elevilor cu rezultate deosebite.
(2) Premierea elevilor constituie o modalitate de recunoaștere a efortului depus de aceștia la promovarea imaginii școlii și, implicit, a Municipiului Sfântu Gheorghe și va avea loc în baza procedurii și criteriilor stabilite prin regulamentele interne ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, cu respectarea principiului nediscriminării.
ART. 2. - Cărțile/cataloagele de artă acordate potrivit art. 1 sunt identificate în ”Lista cărților/cataloagelor de artă acordate instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat în vederea premierii elevilor cu rezultate deosebite”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă și vor fi predate pe bază de procese-verbale de predare-preluare.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul de Învățământ și Cultură și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2020.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                               Jánó Mihail                                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină