Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  174/2020

privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical,

situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31180/2020 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 28318/02.06.2020 a numitei Dr. Popescu Carmen privind transmiterea dreptului de concesiune a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical din municipiul Sfântu Gheorghe;
Avînd în vedere Contractul de vânzare – cumpărare praxis medical autentificat cu nr. 831 din 09.06.2020 de către Notar Public Grămada Gheorghe, încheiat între Cabinetul Medical Individual de Medicină de Familie Dr. Szmolka şi Cab.Med.Fam Popescu SRL, având ca obiect transmiterea patrimoniului de afectaţiune profesională;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecția socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. 8 lit. h din Contractul de Concesiune nr. 570/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Dr. Szmolka Márta;
Având în vedere dispoziţiile ale OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit.g şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se constată încetarea Contractului de concesiune nr. 570/2005, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Dr. Szmolka Márta, având ca obiect concesionarea spaţiului având destinaţia de cabinet medical, situat pe str. Oltului nr. 12, începând cu data de 30.06.2020, conform proiectului actului de reziliere, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.- Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 38,40 mp, din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12, aflat în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 28580 Sfântu Gheorghe, nr. top. 194/2-C1, având destinaţia de cabinet medical, în favoarea societăţii Cab. Med. Fam. Popescu SRL începând cu data de 01.07.2020 până la data de 16.12.2033.
ART. 3. – Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2. la prezenta hotărâre din care face parte intregrantă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2020.

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                                Jánó Mihail                                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină