Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  172/2020

privind modificarea HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului local de aprobare a

documentațiilor tehnice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe

prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate

de proiect, cu modificările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.788/28.05.2020 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 18136/27.05.2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședință de județ, Prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
În conformitate cu art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului local de aprobare a documentațiilor tehnice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
I. La Articolul 10, Anexa nr. 18 a hotărârii se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
”ART. 12. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 14.995.433,30 lei, cât și contribuția de 2.244.149,40 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 112.207.471,03 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, respectiv Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.


                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                         Gheorghe Ion                                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
                          În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba

   
Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină