Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  168/2020

cu privire la modificarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domesticăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2052/2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 197/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;
Având în vedere HCL nr. 377/2019 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, respectiv Organigrama acestuia;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a și art. 129 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 1 din HCL nr. 197/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic, care va avea următorul cuprins:
”Art. 1. - Se constituie echipa mobilă pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică din Municipiul Sfântu Gheorghe, în următoarea componență:
- d-na Szép – Márk Linda – Mária, șef serviciu Serviciul Programe și Servicii Sociale în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- 2 specialiști din cadrul Compartimentului Consiliere Programe Sociale (1 asistent social și 1 psiholog) în cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe;
- dl Hadnagy István, director executiv în cadrul Poliției Locale al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- dl Székely Róbert, șef serviciu în cadrul Adăpostului de noapte pentru persoane fără adăpost.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate prin art. 1 din prezenta hotărâre și Direcția de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                      Gheorghe Ion                                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó

                    În lipsa acestuia, consilierii locali:       
            Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină