Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  167/2020

privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe, Camera de Comerț

și Industrie Covasna, Asociația IT PLUS și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Județul Covasna ”ASIMCOV”

pentru dezvoltarea economică a municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa comună al Asociației Întreprinderilor Mici și Mijlocii ”Asimcov”, Asociația IT PLUS și Camera de Comerț și Industrie Covasna prin care propun cooperarea în condițiile proiectului Protocolului de cooperare, respectiv constituirea unui Consiliu Consultativ al Oamenilor de Afaceri conform prevederilor protocolului, pentru sprijinirea dezvoltării economice a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 356/2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27091/25.05.2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b, e şi alin. (4) lit. f coroborate cu alin 9) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Camera de Comerț și Industrie Covasna, Asociația IT PLUS și Asociația Intrepriderilor Mici și Mijlocii Județul Covasna ”ASIMCOV”, în vederea dezvoltării economice a municipiului Sfântu Gheorghe, în condițiile proiectului protocolului de cooperare, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă proiectul protocolului de cooperare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea protocolului de cooperare se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum și celorlalte entități semnatare ale Protocolului de cooperare.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                            Gheorghe Ion                                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó
                             În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                     Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba

Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină