Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  166/2020

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului

Sfântu Gheorghe şi Fundația Comunitară Covasna/ Háromszéki Közösségi Alapítvány în vederea finanţării şi realizării

în comun a Programului ”Poarta Soarelui/Napkapu” în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23516/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa formulată de Fundația Comunitară Covasna/Háromszéki Közösségi Alapítvány, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 70522/2019 prin care solicită sprijin pentru realizarea în comun a Programului ”Poarta Soarelui/Napkapu”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. e şi alin. (9) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundația Comunitară Covasna/Háromszéki Közösségi Alapítvány în vederea finanţării şi realizării în comun a unui Program intitulat ”Poarta Soarelui/Napkapu” în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea contractului de asociere se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, Direcției Economice și Fundației Comunitare Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.

                                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                                  Gheorghe Ion                                                                                   SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó
                                   În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                          Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba


Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină