Marţi, 4. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  164/2020

privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată,cu modificările și

completările ulterioare, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Borvíz


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.117/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul nr. 25997/15.05.2020 al Comisiei cu atribuţii de evaluare a dosarelor şi analiză a cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită în baza prevederilor Legii nr.15/2003, constituită prin Dispoziţia nr. 739/2018 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă ordinea de prioritate cu solicitanţii, care în baza Legii nr. 15/2003 republicată, au depus cereri de atribuire a terenurilor disponibile din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Ordinea de prioritate se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii.
ART. 3. - Contestaţii împotriva listei cu ordinea de prioritate se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării listei.
ART. 4. - (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza contestaţiile depuse în termen de 5 zile de la depunerea acestora, prin decizie.
(3) Decizia de soluţionare a contestaţiilor se va transmite persoanei nemulţumite în termen de transmitere 3 zile de la emiterea deciziei.
(4) Decizia comisiei poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - După rămânerea definitivă a ordinii de prioritate, comisia numită prin Dispoziţia primarului nr. 739/2018, va înainta consiliului local spre aprobare, propunerile de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor disponibile, formulate în funcţie de opţiunile solicitanţilor aflaţi pe lista de prioritate. 
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia cu atribuţii de evaluare a dosarelor şi analiză a cererilor de atribuire a terenurilor şi Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 mai 2020.


                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                             Gheorghe Ion                                                                                     SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó
                          În lipsa acestuia, consilierii locali:       
                  Sztakics Éva-Judit          Toth-Birtan Csaba

Anexă


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină